Сертификация

Сертификация в Камарата на строителите в България

„САТУРН – 2“ ООД е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя, към Камарата на строителите в България, за строителство от:

 • ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, с приоритет на групата строежи от втора до пета категория;
 • ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура, с приоритет на групата строежи от втора до четвърта категория;
 • ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура, с приоритет на групата строежи от втора и трета категория;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, с приоритет на групата строежи от втора до четвърта категория;
 • ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР, съгласно Националната класификация на икономическите дейности.

Сертификация по световни стандарти

Фирма „САТУРН – 2“ ООД притежава следните серификати:

 • EN ISO 9001:2015;
  Сертификат ISO 9001:2015 се дава за спазване на изискванията за система за управление на качеството, в която дадена организация:
 • демонстрира своята способност да осигурява последователно продукт, който отговаря на клиентските и приложимите законови и регулаторни изисквания;
 • си поставя за цел да повиши удовлетвореността на клиентите чрез ефективното прилагане на системата, включително процесите за непрекъснатото й подобряване и осигуряване на съответствие с потребителските и приложимите законови и регулаторни изисквания.
 • EN ISO 14001:2015;
  EN ISO 14001: 2004 определя изискванията за изграждане на система за управление на околната среда, така че организацията да има възможност да разработи и приложи политика и цели, които отчитат правните и други изисквания, към които организацията се присъединява. Трябва да бъде взета предвид и съответстваща информация за значими екологични аспекти, които организацията е идентифицирала, че могат да бъдат контролирани от нея или върху които може да окаже влияние.
 • OHSAS 18001:2007;
  Сертифкатът OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) е международно прилаган британски стандарт за независима оценка на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Той въвежда изисквания за осигуряване на здравето и безопасността за служителите, контрагентите, клиентите и други лица, имащи достъп до работните помещения в организацията, с цел намаляване на рисковете за тях.

Лиценз за дейности по осигуряване на пожаробезопасност

„САТУРН – 2“ ООД има лиценз за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти на териорията на цялата страна, според:

 • Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Разрешение за поддръжане и обслужване на противопожарни системи по чл. 129, ал. 2, т. 1-5 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Сертификация за асемблиране на електрически табла от SCHRACK Technik